Η Μαΐλλης ανακοινώσε τη συγχώνευση με τη Straptech

H εταιρεία Μαΐλλης ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης, με απορρόφηση της 100% θυγατρικής της “Straptech Ανώνυμος Εταιρεία Συστημάτων και Υλικών Συσκευασίας”

Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης θα υποβληθεί στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 69 παρ.3 και 70 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ