Μέρισμα 2,65 εκατ. ευρώ από την Πλαίσιο

Η εταιρεία Πλαίσιο Computers ανακοίνωσε ότι με  απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 14ης Μαΐουτο μέρισμα για τη χρήση 2012 ανέρχεται σε 2.649.600 ευρώ, ήτοι σε 0,12 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο ποσό παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 25% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,09 ευρώ. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τετάρτη 22 Μαΐου.

Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του ΧΑ οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα “record date” και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων της εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Παρασκευή, 24 Μαΐου.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη 30 Μαΐου και  θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα Eurobank, ως ακολούθως:
– Μέσω των χειριστών στο ΣΑΤ, για τους μετόχους εκείνους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη των μερισμάτων τους χειριστές τους.
– Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της tράπεζας Eurobank για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση από τον χειριστή τους στο ΣΑΤ ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους.
– Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από την 30η Μαΐου 2013, μέσω του dικτύου των καταστημάτων της Eurobank.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή, ΣΑΤ) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους, σε οιοδήποτε υποκατάστημα της ως άνω πληρώτριας τράπεζας.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ